Asesoría Grupo Riazor
Asesoría Grupo Riazor

PRÉSTAMOS IFI RELANZAMENTO

 

 

 

Finalidad / Objetivo

 

Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

Tipos de apoyo

 

Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario e o Igape.

 

Beneficiarios potenciales

 

1. Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

Requisitos específicos dos beneficiarios.

1) A beneficiaria deberá acreditar que se atopa con dificultades de acceso ao crédito. Entenderase acreditado este aspecto cando presente algunha das seguintes circunstancias:

- Se a empresa acometeu nos dous últimos anos un proceso de refinanciamento, xa sexa mediante unha negociación bilateral con entidades de crédito, que chegase a un acordo de refinanciamento cos seus acredores ao amparo do artigo 5.bis da Lei 22/2003, concursal, ou que fose declarado en concurso adquirindo eficacia un convenio cos seus acredores.

- Empresas que cheguen a un acordo de refinanciamento do seu endebedamento bancario, obtendo unha carencia en virtude da cal se pospoñan amortizacións nunha contía equivalente ao 40 % do custo financiable, aprazándoas alén do prazo de execución do proxecto.
2) A beneficiaria deberá dispoñer dun historial de, polo menos, catro exercicios pechados, dos que figuren contas anuais depositadas no Rexistro Mercantil. Nas devanditas contas, para cada un dos tres últimos exercicios, da suma do resultado de explotación máis a amortización do inmobilizado, descontando provisións, deterioracións e resultados por alleamento de inmobilizado, deberá resultar un importe positivo.

3) Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comunidades de bens.

 

Sectores incentivables

 

Serán financiables os proxectos que se desenvolvan en todos os sectores, fóra dos expresamente excluídos no artigo 2.4.

 

Requisitos principales del proyecto

 

O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 100.000 euros.

* Acreditación de financiamento bancario complementario.

Polo menos o 40 % do custo total elixible do proxecto cubrirase cos fluxos de efectivo previstos da empresa durante o período de execución, cando se acredite ter refinanciado vencementos no devandito período de pasivos bancarios por un importe equivalente.

* Condicións do produto financeiro.

O importe mínimo do préstamo será de 60.000 euros e o máximo de 1.000.000 euros. En ningún caso superará o 60 % do custo do proxecto financiable.

O prazo de amortización será a 10 anos incluíndo unha carencia na amortización de principal máxima de 2 anos, adaptada ás características do proxecto e ao seu plan financeiro.

* Tipo de xuro.

– Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta de resolución de concesión do préstamo.
– Marxe adicional: será de 4 puntos porcentuais. Se o resultado da subvención implícita no préstamo, obtida aplicando o criterio recollido no anexo 2, supera o límite de axuda de minimis, incrementarase a marxe adicional para diminuír a vantaxe financeira respecto ao mercado ata cumprir este límite.

O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo.

Unha vez finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo realizarase en cotas trimestrais vencidas, o último día de cada trimestre natural, xunto coa cantidade destinada ao pagamento de xuros.

O Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do proxecto

 

Cualificación requerida del proyecto

 

Os proxectos que cumpran as condicións necesarias serán avaliados conforme aos seguintes criterios:

a) Baremación específica do proxecto para a modalidade de préstamo solicitada: valoraranse as solicitudes conforme os correspondentes criterios e puntuacións recollidas no Anexo 1 para cada modalidade.

b) Cualificación do risco de crédito: conforme á metodoloxía de avaliación descrita no Anexo 3, cualificarase ao proxecto nunha das seguintes cinco categorías: “Excelente (AAA-A)”, “Boa (BBB)”, “Satisfactoria (BB)”, “Deficiente (B)”, ou “Mala/dificultades (CC)”.

c) Cualificación da garantía, conforme aos criterios descritos no Anexo 4, cualificaranse as garantías para constituír a favor do Igape nun dos tres niveles de colateralización: “Alta”, “Normal” e “Baixa”.

 

Inversiones o gastos computables

 

1. Serán financiables os seguintes conceptos:

a) Activos fixos materiais: Adquisición dos activos fixos materiais necesarios para acometer o proxecto, tales como terreos, obra civil, adquisición de inmobles, bens de equipo, mobiliario. O importe financiable en concepto de terreos non poderá superar o 10% do importe do préstamo.

b) Activos intanxibles: Aplicacións informáticas e adquisición de propiedade intelectual e industrial, incluíndo licenzas de fabricación e patentes, gastos de I+D+i e outros activos intanxibles ligados a proxectos de innovación tecnolóxica, que deberán cumprir ademais todas estas condicións: 1º empregaranse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda; 2º consideraranse activos amortizables; 3º adquiriranse a terceiros en condicións de mercado, 4º e deberán figurar no activo da empresa.

c) Capital circulante necesario para o crecemento do negocio, sempre que este último non supere o 60 % do proxecto total financiable, entendendo como tal o incremento permanente de capital circulante necesario para o crecemento do negocio vinculado ao proxecto.

d) Exclúense impostos, taxas e arbitrios, a excepción do IVE do investimento, cando non sexa recuperable.

e) Non serán subvencionables as contribucións en especie.

2. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos en propiedade a terceiros polo beneficiario. En caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pago aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pago das cantidades aprazadas.

3. Non obstante o previsto no anterior apartado 2, poderán ser financiados os gastos de acondicionamento e mellora en locais en aluguer e/ou en réxime de concesión administrativa.

4. Os gastos financiables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final.

5. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores salvo que a contratación se realice en condicións normais de mercado e se autorice expresamente no acordo de concesión, previa petición do solicitante.

6. En caso de bens usados, poderán ser financiados cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria, e

b) o prezo non poderá ser superior ao valor de mercado e deberá ser inferior ao custo dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante certificación de taxador independente.

 

Plazo de presentación de solicitudes

 

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.

b) O 31 de decembro de 2018. 

 

SOLICITE UN PRESUPUESTO ADAPTADO A SU EMPRESA O GESTION A REALIZAR  SIN COMPROMISO.

 

REALICE SU CONSULTA O ASESORAMIENTO DE FORMA GRATUITA.

¡ NOSOTROS LO HACEMOS POR TI !

 

 Para que no pierdas tiempo en tu trabajo recogemos la documentación en la sede de tu empresa y también nos encargamos de la cumplimentación y presentación de solicitudes y procedimientos laborales y fiscales en los organismos públicos correspondientes.

Contacto

Asesoría Grupo Riazor

Avda. Buenos Aires 8

15004 A Coruña

 

Correo electrónico: info@asesoriagruporiazor.es

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Asesoría Grupo Riazor

Página web creada con IONOS Mi Web.