Asesoría Grupo Riazor
Asesoría Grupo Riazor

PRESTAMOS IFI INNOVA

 

 

 

 

Finalidad / Objetivo

 

Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

Tipos de apoyo

 

Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario e o Igape.

Beneficiarios potenciales

 

Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender proxectos innovadores, que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

 

Sectores incentivables

 

Todos, salvo os excluídos en art. 2.4 das bases reguladoras.

Non serán financiables os proxectos para actividades excluídas polo artigo 1 do Regulamento relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de mínimis, e polo artigo 3.3 do Regulamento (UE) 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional:

a) As axudas concedidas ás empresas que operan nos sectores da pesca e a acuicultura

b) As axudas concedidas ás empresas dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas.

c) As axudas concedidas ás empresas que operan no sector da transformación e comercialización de produtos agrícolas, nos casos seguintes:

1º cando o importe da axuda se fixe en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas,

2º cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade da mesma repercútanse aos produtores primarios.

d) As axudas a actividades relacionadas coa exportación a terceiros países ou Estados membros, é dicir, as axudas directamente vinculadas ás cantidades exportadas, ao establecemento e a explotación dunha rede de distribución ou a outros gastos correntes vinculados á actividade exportadora.

e) As axudas condicionadas á utilización de produtos nacionais en lugar de importados.

f) O desmantelamento ou a construción de centrais nucleares.

g) Investimento para lograr a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro procedentes de actividades enumeradas no anexo 1 da Directiva 2003/87/CE.

h) Fabricación, transformación e comercialización de tabaco e labores de tabaco.

i) Empresas en dificultades segundo a definición das normas da Unión sobre axudas de Estado.

j) Investimento en infraestruturas aeroportuarias, a non ser que estean relacionadas coa protección do medio ambiente ou vaian acompañadas dos investimentos necesarios para mitigar ou reducir o seu impacto negativo no medio ambiente.

 

Requisitos principales del proyecto

 

O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 71.500 euros.

 

Cualificación requerida del proyecto

 

1. Os proxectos que cumpran as condicións necesarias serán avaliados conforme aos seguintes criterios:

a) Baremación específica do proxecto: Deberá obter unha puntuación mínima de 50 puntos resultantes de sumar os seguintes valores:

1) Grao de innovación: máximo 90 puntos, valorando os aspectos de innovación do produto e/ou servizo e tecnolóxicos do produto/servizo obxecto do proxecto, capacidade de execución e vantaxes competitivas. A puntuación deste epígrafe realizarase con base nun informe emitido pola Axencia Galega de Innovación (GAIN).
2) Financiamento bancario do proxecto: máximo 5 puntos.
3) A cualificación do proxecto como iniciativa de emprego de base tecnolóxica (Iebt) polo órgano competente da Xunta de Galicia: 5 puntos.

b) Cualificación do risco de crédito: conforme á metodoloxía de avaliación descrita no Anexo 3, cualificarase ao proxecto nunha das seguintes cinco categorías: “Excelente (AAA-A)”, “Boa (BBB)”, “Satisfactoria (BB)”, “Deficiente (B)”, ou “Mala/dificultades (CC)”.

c) Cualificación da garantía, conforme aos criterios descritos no Anexo 4, cualificaranse as garantías para constituír a favor do Igape nun dos tres niveles de colateralización: “Alta”, “Normal” e “Baixa”.

Sen prexuízo do cumprimento do limiar da cualificación do risco de crédito, para a súa aprobación deberá obter unha puntuación mínima de 50 puntos, resultantes de sumar os valores indicados no Anexo 1.1

 

Inversiones o gastos computables

 

1. Serán financiables os seguintes conceptos de gasto, de acordo co artigo 3:

a) Activos fixos materiais necesarios para o desenvolvemento do proxecto, tales como bens de equipamento, instalacións técnicas, equipamentos para procesos de información ou datos, instrumental, utensilios, moldes, etc.

b) Activos intanxibles, tales como patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas a prezos de mercado, licenzas, coñecementos técnicos ou outros dereitos de propiedade intelectual, así como software específico necesario para o proxecto.

c) Outros gastos en desenvolvemento e innovación, que incluirán:
– Custos de investigación contractual e custos de consultoría ou outros servizos externos necesarios para o desenvolvemento do proxecto.
– Materiais e consumibles necesarios para o desenvolvemento do proxecto.
– Gastos de persoal dedicado ao desenvolvemento do proxecto (investigadores, desenvolvedores técnicos e demais persoal auxiliar).

2. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos en propiedade a terceiros polo beneficiario. En caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pago aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pago das cantidades aprazadas.

3. Non obstante o previsto no anterior apartado 2, poderán ser financiados os gastos de acondicionamento e mellora en locais en aluguer e/ou en réxime de concesión administrativa.

4. Os gastos financiables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final.

5. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores salvo que a contratación se realice en condicións normais de mercado e se autorice expresamente no acordo de concesión, previa petición do solicitante.

6. En caso de bens usados, poderán ser financiados cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria, e

b) o prezo non poderá ser superior ao valor de mercado e deberá ser inferior ao custo dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante certificación de taxador independente.

 

Cuantía de las ayudas

 

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO

* Importes mínimo e máximo O importe mínimo dos préstamos que se concedan será de 50.000 euros e o máximo de 500.000 euros, correspondendo a un 70 % do importe total do custo do proxecto financiable.

* Prazos de amortización e de carencia O prazo de amortización será un máximo de 12 anos incluíndo unha carencia na amortización do principal adaptada ás características do proxecto e ao seu plan financeiro, cun máximo de 4 anos.

* Tipo de xuro:
– Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta de resolución de concesión do préstamo.
– Marxe adicional: será de 0,10 puntos porcentuais.
O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo

* Garantías: Para préstamos iguais ou inferiores a 200.000 euros non se requirirá a achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira. Para importes superiores a 200.000 euros, o Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do proxecto. As garantías puntuaranse cos criterios sinalados no anexo 4.

 

 

Plazo de presentación de solicitudes

 

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.

b) O 31 de decembro de 2018.

 

SOLICITE UN PRESUPUESTO ADAPTADO A SU EMPRESA O GESTION A REALIZAR  SIN COMPROMISO.

 

REALICE SU CONSULTA O ASESORAMIENTO DE FORMA GRATUITA.

¡ NOSOTROS LO HACEMOS POR TI !

 

 Para que no pierdas tiempo en tu trabajo recogemos la documentación en la sede de tu empresa y también nos encargamos de la cumplimentación y presentación de solicitudes y procedimientos laborales y fiscales en los organismos públicos correspondientes.

Contacto

Asesoría Grupo Riazor

Avda. Buenos Aires 8

15004 A Coruña

 

Correo electrónico: info@asesoriagruporiazor.es

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Asesoría Grupo Riazor

Página web creada con IONOS Mi Web.