Asesoría Grupo Riazor
Asesoría Grupo Riazor

PRESTAMOS IFI EMPRENDE

 

Finalidad / Objetivo

 

Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia.

 

Tipos de apoyo

 

Contratos de préstamo a instrumentar entre o beneficiario e o Igape.

 

Beneficiarios potenciales

 

Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís, que sean pequenas, medianas ou microempresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo 1.

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

1. O seu capital atópese maioritariamente participado pola suma das participacións de persoas físicas que non estean a acometer outras actividades económicas por conta propia á data de presentación da solicitude e das achegas de entidades de capital risco e investidores privados adscritos a unha rede asimilable ás coñecidas como redes de business-angels. Cando da documentación e datos que consten no expediente, dedúzase que se produce continuidade empresarial, por baixa recente (antigüidade menor a un ano) nunha actividade que é igual ou similar á que se propón como nova, ou por razóns que permiten concluír unha continuidade de empresa preexistente, poderase denegar motivadamente a axuda.

2. A participación no capital da empresa de persoas, físicas ou xurídicas, que si estean a desenvolver outras actividades económicas na data de solicitude, non poderá exceder conxuntamente o 49%. Polo menos una das persoas físicas cunha participación superior ao 20% no capital e sen outra actividade económica por conta propia á data de solicitude, deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta allea desde o alta de actividade da nova empresa (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da devandita solicitude) e ata o fin do período de execución do proxecto establecido na resolución de concesión.

3. Tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

 

Sectores incentivables

 

Todos, salvo os excluídos en art. 2.4 das bases reguladoras.

 

Requisitos principales del proyecto

 

O proxecto deberá presentar un custo financiable igual ou superior a 100.000 euros.

O proxecto para financiar deberá basearse nun Plan de Empresa e deberá consistir na creación dun novo establecemento ou na mellora da competitividade dun xa existente.

Acreditación de financiamento bancario complementario: Polo menos o 25% do custo total elixible do proxecto financiarase mediante un ou varios préstamos bancarios cun prazo de devolución igual ou superior a 4 anos, cun prazo máximo de carencia de 2 anos. A dispoñibilidade deste financiamento acreditarase mediante unha certificación emitida pola entidade bancaria segundo o modelo do Anexo 5.5. No caso de que este financiamento se atope xa otorgado á data da solicitude, deberá achegar copia da póliza ou escritura de formalización da operación. Os préstamos bancarios complementarios non poderán tomar como contragarantía a pignoración de saldos en conta nin outros activos líquidos.

 

Cualificación requerida del proyecto

 

Os proxectos que cumpran as condicións necesarias serán avaliados conforme aos seguintes criterios:

a) Baremación específica do proxecto para a modalidade de préstamo solicitada: valoraranse as solicitudes conforme os correspondentes criterios e puntuacións recollidas no Anexo 1 para cada modalidade.

b) Cualificación do risco de crédito: conforme á metodoloxía de avaliación descrita no Anexo 3, cualificarase ao proxecto nunha das seguintes cinco categorías: “Excelente (AAA-A)”, “Boa (BBB)”, “Satisfactoria (BB)”, “Deficiente (B)”, ou “Mala/dificultades (CC)”.

c) Cualificación da garantía, conforme aos criterios descritos no Anexo 4, cualificaranse as garantías para constituír a favor do Igape nun dos tres niveles de colateralización: “Alta”, “Normal” e “Baixa”.

Sen prexuízo do cumprimento do limiar da cualificación do risco de crédito, para a súa aprobación deberá obter unha puntuación mínima de 50 puntos, resultantes de sumar os valores indicados no Anexo 1.1

 

Inversiones o gastos computables

 

a) Activos fixos materiais: Adquisición dos activos fixos materiais necesarios para acometer o proxecto, tales como terreos, obra civil, adquisición de inmobles, bens de equipo, mobiliario. O importe financiable en concepto de terreos non poderá superar o 10% do importe do préstamo.

b) Activos intanxibles: Aplicacións informáticas e adquisición de propiedade intelectual e industrial, incluíndo licenzas de fabricación e patentes, gastos de I+D+i e outros activos intanxibles ligados a proxectos de innovación tecnolóxica, que deberán cumprir ademais todas estas condicións: 1º empregaranse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda; 2º consideraranse activos amortizables; 3º adquiriranse a terceiros en condicións de mercado, 4º e deberán figurar no activo da empresa.

c) Capital circulante necesario, sempre que este último cuantifíquese a necesidade do seu financiamento no Plan de Empresa e a súa contía non exceda o 50% do proxecto total financiable. Entendendo como tal o incremento permanente de capital circulante necesario para o crecemento do negocio vinculado ao proxecto, que deberá cumprir os requisitos indicados no artigo 3 das bases.


2. Os bens obxecto de investimento deberán ser adquiridos en propiedade a terceiros polo beneficiario. En caso de adquisición dos bens mediante fórmulas de pago aprazado, estes tamén deberán pasar a ser de propiedade plena do beneficiario antes da finalización do prazo de execución do proxecto, debendo constar neste momento o vencemento e pago das cantidades aprazadas.

3. Non obstante o previsto no anterior apartado 2, poderán ser financiados os gastos de acondicionamento e mellora en locais en aluguer e/ou en réxime de concesión administrativa.

4. Os gastos financiables deberán ser contratados e pagados directamente entre o beneficiario da axuda e o provedor final.

5. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores salvo que a contratación se realice en condicións normais de mercado e se autorice expresamente no acordo de concesión, previa petición do solicitante.

6. En caso de bens usados, poderán ser financiados cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que os mesmos non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria, e

b) o prezo non poderá ser superior ao valor de mercado e deberá ser inferior ao custo dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante certificación de taxador independente.

 

Cuantía de las ayudas

 

CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO

* Importes mínimo e máximo O importe mínimo do préstamo será de 50.000 euros e o máximo de 200.000 euros. En ningún caso superará o 50% do custo do proxecto financiable.

* Prazos de amortización e de carencia Establécense dúas modalidades de prazo: a 8 e a 10 anos, ambas con 2 anos de carencia.

* Tipo de xuro:

-Tipo de referencia: Será a media do Euribor a 1 ano
- Marxe adicional: Ata o vencemento final do financiamento bancario complementario, a marxe adicional será de 0,5 puntos porcentuais.
Desde o vencemento do devandito financiamento bancario será de 3 puntos porcentuais.

O tipo de xuro será do 0% cando resulte negativo.

* Garantías: Non se requirirá a achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira.

 

Plazo de presentación de solicitudes

 

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e rematará cando se produza a primeira das seguintes circunstancias:

a) Que se esgote o crédito orzamentario para a respectiva modalidade de préstamo.

b) O 31 de decembro de 2018. 

 

SOLICITE UN PRESUPUESTO ADAPTADO A SU EMPRESA O GESTION A REALIZAR  SIN COMPROMISO.

 

REALICE SU CONSULTA O ASESORAMIENTO DE FORMA GRATUITA.

¡ NOSOTROS LO HACEMOS POR TI !

 

 Para que no pierdas tiempo en tu trabajo recogemos la documentación en la sede de tu empresa y también nos encargamos de la cumplimentación y presentación de solicitudes y procedimientos laborales y fiscales en los organismos públicos correspondientes.

Contacto

Asesoría Grupo Riazor

Avda. Buenos Aires 8

15004 A Coruña

 

Correo electrónico: info@asesoriagruporiazor.es

 

Si lo desea, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Asesoría Grupo Riazor

Página web creada con IONOS Mi Web.